Ogłoszenie towarzyskie: Freja nuru masaz

112000

mazowieckie: Warszawa - Centrum

sex fotka

Treść anonsu: Freja nuru masaz

sex poland Oferuję Ci bardzo sensualny, głęboko relaksacyjny zabieg.Cechujacy się zmysłowoscią na najwyższym poziomie. Wykonywany jest moim całym nagim ciałem w moim prywatnym apartamencie. Pracuje sama bez udziału osób trzecich. Możesz liczyć na całkowitą dyskrecję.
Zatem pozwól sobie na coś więcej....
Czasami Twoje męskie ciało potrzebuje dotyku, jednak standardowy masaż Ci nie wystarcza. Twoja męskość domaga się czegoś więcej A Ty marzysz nie tylko o odprężeniu i zniwelowaniu stresu, ale też o zredukowanie napięcia, które rządzi Twoim organizmem. Wtedy najlepszym rozwiązaniem jest masaż moim nagim Ciałem ...
Poprzez bliskie obcowanie z energią płynącą z wyczuwalnej na sobie cielesności zostaniesz obdarzony czułością dotyku, otulony kobiecą troską oraz ciepłem – wszystko to przekażą Ci płynne ruchy mojego ciała wykonywane nago w nieustannym kontakcie z Twoim ciałem. Będę impulsywnie balansować z intensywnością oraz rodzajem wykonywanych technik, tak by w wyjątkowy sposób pobudzić Twój organizm oraz zachęcić do większej aktywności obfitującej w doznanie przyjemności. W rezultacie przepływ energii wynikający z kontaktu „BODY TO BODY” dopełni potrzeby wynikające z Twojej męskiej natury. Zostaną one spełnione tak, byś w finalnej części bazującej na masażu partii lingam, w poczuciu uhonorowania Twojego ciała, mógł doznać całkowitego spełnienia w intensywności doświadczonego orgazmu.
Nie oferuje żadnego rodzaju seksu: klasycznego, oralnego(lizanie cipki wykluczone) ani ananalnego!!!
Nie ma też pocałunków!!!
Nie przyjmuje pod wpływem alkoholu i jnnych używek!!!

sex english I offer you a very sensual, deeply relaxing treatment, characterized by the highest level of sensuality. It is performed with my whole naked body in my private apartment. She works alone without the participation of third parties. You can count on complete discretion. So let yourself do more ... Sometimes your male body needs a touch, but a standard massage is not enough for you. Your masculinity demands something more And you dream not only of relaxing and relieving stress, but also of reducing the tension that governs your body. Then the best solution is to massage my naked body ... By closely communing with the energy flowing from the body you can sense on yourself, you will be endowed with tenderness of touch, wrapped in female care and warmth - all this will be conveyed to you by the smooth movements of my body performed naked in constant contact with your body. I will impulsively balance the intensity and the type of techniques performed, so as to stimulate your body in a unique way and encourage you to be more active, full of pleasure. As a result, the energy flow resulting from the contact of "BODY TO BODY" will complete the needs arising from your male nature. They will be fulfilled so that in the final part based on the massage of the lingam part, with the feeling of honoring your body, you can experience complete fulfillment in the intensity of the experienced orgasm.

sex deutsche Ich biete Ihnen eine sehr sinnliche, tief entspannende Behandlung, die sich durch ein Höchstmaß an Sinnlichkeit auszeichnet. Es wird mit meinem ganzen nackten Körper in meiner Privatwohnung durchgeführt. Sie arbeitet allein ohne Beteiligung Dritter. Sie können sich auf absolute Diskretion verlassen. Also lass dich mehr tun ... Manchmal braucht Ihr männlicher Körper eine Berührung, aber eine Standardmassage reicht Ihnen nicht. Ihre Männlichkeit verlangt etwas mehr Und Sie träumen nicht nur davon, Stress abzubauen und abzubauen, sondern auch die Spannungen, die Ihren Körper beherrschen, abzubauen. Dann ist die beste Lösung, meinen nackten Körper zu massieren ... Durch die enge Verbindung mit der Energie, die aus dem Körper fließt, die Sie an sich selbst spüren, werden Sie mit Zärtlichkeit der Berührung ausgestattet, eingehüllt in weibliche Fürsorge und Wärme - all dies wird Ihnen durch die sanften Bewegungen meines Körpers vermittelt, die ständig nackt ausgeführt werden Kontakt mit Ihrem Körper. Ich werde die Intensität und die Art der durchgeführten Techniken impulsiv ausbalancieren, um Ihren Körper auf einzigartige Weise zu stimulieren und Sie zu mehr Aktivität und Freude zu ermutigen. Infolgedessen wird der Energiefluss, der aus dem Kontakt von "KÖRPER ZU KÖRPER" resultiert, die Bedürfnisse, die sich aus Ihrer männlichen Natur ergeben, vervollständigen. Sie werden erfüllt, so dass Sie im letzten Teil, basierend auf der Massage des Lingam-Teils, mit dem Gefühl, Ihren Körper zu ehren, die volle Erfüllung in der Intensität des erlebten Orgasmus erleben können.

Dodatkowy opis:

Masaż nuru, zmyslowy pelen uczucia i erotyki dotyk.

Komentarze i oceny

Byłeś? Napisz opinię dla innych :)
Przetwarzanie... prosimy o cierpliwość.

Loading